slider2.png

Co to jest wsteczna rozdzielność majątkowa?

Czę­sto w przy­pad­kach kło­po­tów finan­so­wych mał­żon­ków klienci pytają mnie o roz­dziel­ność mająt­kową, kiedy można ją usta­no­wić, na jakich zasa­dach, a w szcze­gól­no­ści czy można ją usta­no­wić z datą wsteczną!

Co do zasady usta­no­wie­nia przez sąd roz­dziel­no­ści mająt­ko­wej może żądać każdy z mał­żon­ków, jeśli przy­świe­cają mu ważne powody (art. 52 k.r.o.).

Waż­nymi powo­dami w rozu­mie­niu ustawy są wyłącz­nie powody mająt­kowe. Cho­dzi o takie oko­licz­no­ści, jak:

  • mał­żon­ko­wie żyją w roz­łą­cze­niu i zupeł­nie samo­dziel­nie naby­wają poszcze­gólne przed­mioty majątkowe;
  • jeden z mał­żon­ków trwoni wspólny majątek;
  • jeden z mał­żon­ków zagraża wspól­nemu mająt­kowi w związku z uza­leż­nie­niem od alko­holu, nar­ko­ty­ków bądź hazardu;
  • mał­żo­nek nie przy­czy­nia się do zaspo­ko­je­nia potrzeb rodziny;
  • mał­żo­nek doko­nuje ryzy­kowne ope­ra­cje finansowe.

Z zasady roz­dziel­ność mająt­kowa powstaje z dniem ozna­czo­nym w wyroku, który ją usta­na­wia, tj. dzień wnie­sie­nia powódz­twa, dzień upra­wo­moc­nie­nia się wyroku, bądź inny wska­zany przez sąd.

Usta­wo­dawca dopu­ścił jed­nak moż­li­wość  usta­no­wie­nia roz­dziel­no­ści mająt­ko­wej z dniem wcze­śniej­szym ani­żeli data wyto­cze­nia powódz­twa. Prze­słanką, upo­waż­nia­jącą sąd do ozna­cze­nia innej daty roz­dziel­no­ści mająt­ko­wej jest oko­licz­ność, iż mał­żon­ko­wie żyli w rozłączeniu.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Agnieszka Swaczyna Czerwiec 2, 2013 o 20:16

Pozwolę sobie zgłosić propozycję doprecyzowania jednej kwestii. Chodzi o przesłankę, w której „mał­żo­nek nie przy­czy­nia się do zaspo­ko­je­nia potrzeb rodziny”. Rozumiem, że chodzi o sytuację, gdy małżonek uporczywie nie przyczynia się do powstania majątku, bo samo nieprzyczynanie się do potrzeb rodziny jest wyrównywane alimentami i samo w sobie nie stanowi przesłanki do ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Szanowny Czytelniku, w ramach bloga nie udzielamy porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią: dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: