slider3.png

Czy alimenty można uzyskać tylko w drodze orzeczenia sądowego?

Naj­czę­ściej ali­menty są uzy­ski­wane w wyniku prze­pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia sądo­wego i wyda­nia przez Sąd wyroku.

Nie jest to jed­nak jedyna droga aby ure­gu­lo­wać sto­sunki ali­men­ta­cyjne pomię­dzy upraw­nio­nym a zobo­wią­za­nym. Dużo szyb­szym spo­so­bem jest zawar­cie  tzw. umowy o ali­menty.Stro­nami umowy o ali­menty są dwa pod­mioty: osoba zobo­wią­za­nia do ali­men­tów  i osoba upraw­niona do otrzy­my­wa­nia świad­czeń. Pamię­tajmy, że w przy­padku gdy upraw­nio­nym jest mało­let­nie dziecko, w umo­wie powinno się zazna­czyć, że  jest ono repre­zen­to­wane przez przed­sta­wi­ciela usta­wo­wego w postaci  rodzica.

Umowa o ali­menty powinna w szcze­gól­no­ści okre­ślać kwotę ali­men­tów, czę­sto­tli­wość płat­no­ści (naj­czę­ściej sys­tem mie­sięczny, ze wska­za­niem kon­kret­nej daty do któ­rej ma nastą­pić zapłata) oraz formę płatności.

Umowa o ali­menty nie wymaga dla swej waż­no­ści żad­nej kon­kret­nej formy. Myślę  jed­nak, że warto ją zawrzeć co naj­mniej w for­mie pisemnej.

Przy pracy nad  umową o ali­menty, warto pomy­śleć o zabez­pie­cze­niu jej wykonaniu.

Dłuż­nik ali­men­ta­cyjny, może np. zło­żyć oświad­cze­nie o dobro­wol­nym pod­da­niu się egze­ku­cji. Oświad­cze­nie dłuż­nika o dobro­wol­nym pod­da­niu się egze­ku­cji, ozna­cza, że dłuż­nik wyraża odgór­nie zgodę na docho­dze­nie przez wie­rzy­ciela ali­men­ta­cyj­nego rosz­czeń  z tytułu powsta­łych zale­gło­ści ali­men­ta­cyj­nych bez postę­po­wa­nia sądowego.

W prze­ci­wień­stwie, do umowy o ali­menty, oświad­cze­nie o dobro­wol­nym pod­da­niu się egze­ku­cji musi być spo­rzą­dzone w for­mie aktu notarialnego.

Akt nota­rialny zawie­ra­jący takie oświad­cze­nie jest tytu­łem egze­ku­cyj­nym (art. 777 par.1 pkt.5 kodeksu postę­po­wa­nia cywil­nego). W razie nie wyko­ny­wa­nia umowy przez zobo­wią­za­nego do zapłaty, druga strona może wystą­pić do sądu z wnio­skiem o nada­nie mu klau­zuli wyko­nal­no­ści.
W przy­padku, gdy dłuż­nik prze­staje pła­cić usta­lone w umo­wie ali­menty, tytuł egze­ku­cyjny wraz z klau­zulą wyko­nal­no­ści staje się tytu­łem wyko­naw­czym. Można wtedy skie­ro­wać sprawę do komor­nika celem wsz­czę­cia postę­po­wa­nia egzekucyjnego.

Ure­gu­lo­wa­nie obo­wiązku ali­men­ta­cyj­nego w for­mie umo­wie sprzyja szyb­ko­ści uzy­ska­nia środ­ków na wycho­wa­nie dziecka, i zapewne oszczę­dzi nega­tyw­nych emo­cji, które nie­jed­no­krot­nie towa­rzy­szą postę­po­wa­niom sądowym.

W przy­padku jed­nak, gdy strony nie mogą dojść do poro­zu­mie­nia, pozo­staje wyłącz­nie droga sądowa.

 

 

 

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Ania Maj 5, 2013 o 00:35

Artykuł jest bardzo ciekawy, rzadko mówi się o takiej możliwości, a może oszczędzić wielu nieprzyjemności.

Odpowiedz

Agnieszka Swaczyna Maj 18, 2013 o 19:49

Warto pamiętać, że porozumieć można się także przed sądem. W takim przypadku strony podpisują ugodę zredagowaną przez sędziego (co ma być gwarancją odpowiedniego sformułowania treści ugody). Ugoda taka jest równie ważna, jak orzeczenie sądu.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Szanowny Czytelniku, w ramach bloga nie udzielamy porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią: dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: