slider3.png

Czy małżonkowie wspólników spółek kapitałowych mają prawo do zysku?

Ostatni mój wpis doty­czył uczest­nic­twa mał­żon­ków w spół­kach kapi­ta­ło­wych. Poja­wiły się pyta­nia z Pań­stwa strony odno­śnie podziału zysku w takich spół­kach mię­dzy mał­żon­kami w razie rozwodu.

Rów­nież Nasi Klienci  - przed­się­biorcy  mają z tym pro­blem. Nie­rzadko zda­rza się, że spółka powstała w cza­sie mał­żeń­stwa, począt­kowo osiąga drobne zyski, dopiero roz­wija dzia­łal­ność a wraz z upły­wem czasu staje się pręż­nie dzia­ła­ją­cym pod­mio­tem , któ­rego mają­tek sięga milio­nów złotych.

Abs­tra­hu­jąc od prawa mał­żon­ków do udzia­łów w spółce, poja­wia się wąt­pli­wość co do kwe­stii przy­na­leż­no­ści zysku wypra­co­wa­nego przez spółkę bądź do majątku wspól­nego bądź do majątku mał­żonka — wspól­nika. Czy mał­żo­nek wspól­nika ma do niego prawo? Czy taki zysk pod­lega pod­lega podzia­łowi w postę­po­wa­niu o podział majątku wspólnego?

Zasad­ni­czo zysk wypła­cony ze spółki kapi­ta­ło­wej wcho­dzi w skład majątku wspól­nego mał­żon­ków. Nie ma zna­cze­nia czy udział/​ akcja sta­no­wią mają­tek wspólny czy oso­bi­sty każ­dego z mał­żon­ków. Zgod­nie z prze­pi­sami prawa do majątku wspól­nego należą zarówno dochody z innej dzia­łal­no­ści zarob­ko­wej każ­dego z mał­żon­ków, jak i dochody z majątku wspól­nego oraz z mająt­ków oso­bi­stych. W mojej oce­nie bar­dziej zasad­nym jest przy­ję­cie, że wypła­coną dywi­dendę należy potrak­to­wać jako dochód odpo­wied­nio z majątku wspól­nego lub oso­bi­stego. Wynika to z faktu, że przed­się­biorcą jest spółka a nie wspól­nik, ten ostatni ma zaś prawo do zysku bez względu na swą aktyw­ność w spółce.

Pamię­tać należy jed­nak, że do majątku wspól­nego wej­dzie tylko pobrana dywi­denda. Zysk prze­zna­czony uchwałą zgro­ma­dze­nia wspól­ni­ków na inne cele niż wypłata mię­dzy wspól­ni­ków np. na inwe­sty­cje lub fun­du­sze rezer­wowe nie wcho­dzi do majątku wspól­nego, a zatem nie będzie pod­le­gać podzia­łowi w razie rozwodu.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Gkft132 Styczeń 7, 2014 o 11:07

czyli niewypłacanie dywidendy jest sposobem na pazernego małżonka.

Odpowiedz

Anuluj

Dodaj komentarz

Szanowny Czytelniku, w ramach bloga nie udzielamy porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią: dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: