slider2.png

Czy zysk spółki osobowej podlega podziałowi w razie rozwodu?

Więk­szość funk­cjo­nu­ją­cych na pol­skim rynku firm to przed­się­bior­stwa dzia­ła­jące w for­mie spółek oso­bo­wych. Zysk wypra­co­wany przez te firmy sta­nowi nie­jed­no­krot­nie jedyne źró­dło utrzy­ma­nia  wspól­ni­ków, a tym samym ich rodzin. Z tego też powodu kwe­stia podziału zysku spółki  w trak­cie postę­po­wa­nia o podział majątku wspól­nego staje się dodat­kową 'kością nie­zgody" mię­dzy roz­wo­dzą­cymi się partnerami.

Zysk z reguły pod­lega podzia­łowi mię­dzy mał­żon­ków nie­za­leż­nie od tego czy udziały w spółce objęte są mająt­kiem wspól­nym mał­żon­ków czy też mająt­kiem oso­bi­stym jed­nego  z nich. Zysk sta­nowi dochód z udziału zgod­nie zaś z art. 31 par.2 pkt. 2 kro dochód  zarówno z majątku wspól­nego jak i z majątku oso­bi­stego każ­dego z mał­żon­ków wcho­dzi w skład majątku wspólnego.

Nie w każ­dej jed­nak sytu­acji, mimo wypra­co­wa­nia przez spółkę zysku mał­żo­nek wspól­nika będzie mógł żądać jego podziału.

W myśl art. 52 § 1 Kodeksu spółek han­dlo­wych wspól­nik może żądać podziału i wypłaty cało­ści zysku z koń­cem każ­dego roku obro­to­wego. Strony umowy spółki jaw­nej mogą jed­nak swo­bod­nie ukształ­to­wać zarówno zakres do zysku w odnie­sie­niu do poszcze­gól­nych wspól­ni­ków, jak też okre­ślić spo­sób wyko­ny­wa­nia tego prawa w spółce. W celu wypłaty zysku, w prze­ci­wień­stwie do spółek kapi­ta­ło­wych  nie jest potrzebne pod­ję­cie przez spółkę uchwały o podziale zysku.

Jedyną czyn­no­ścią, któ­rej prawo wymaga od wspól­ni­ków jest zgło­sze­nie przez jed­nego z nich żąda­nia podziału zysku.  Wygląda to zatem ina­czej niż w spół­kach kapi­ta­ło­wych, gdzie wspól­nicy, celem wypłaty zysku muszą pod­jąć w tym zakre­sie uchwałę (art. 191 par. 1 ksh i 347 par. 1 ksh).

Ponadto samo zgło­sze­nie takiego żąda­nia w sytu­acji wypra­co­wa­nia zysku nie obli­guje jesz­cze Spółki do wypłaty wspól­ni­kowi przy­pa­da­ją­cej na niego czę­ści pie­nię­dzy. Otóż wspól­nicy mogli wcze­śniej zawrzeć w umo­wie spółki, że wypra­co­wany zysk zosta­nie wyko­rzy­stany w okre­ślo­nym celu np. inwe­sty­cje. Mogą rów­nież posta­no­wić, że przez cały okres trwa­nia spółki pewna część zysku jest prze­zna­czana na spe­cjal­nie utwo­rzony fun­dusz. Taką decy­zję mogą rów­nież pod­jąć także w trak­cie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści, podej­mu­jąc sto­sowną uchwałę. Wów­czas mał­żo­nek wspól­nika  nie ma prawa docho­dzić w postę­po­wa­niu o podział majątku wspól­nego tej czę­ści zysku, która została nie­jako „zatrzy­mana” przez spółkę w postaci np. fun­du­szu zapasowego.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Szanowny Czytelniku, w ramach bloga nie udzielamy porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią: dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

{ 68 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: