slider1.png

Idą święta a ja o rozwodach!

Przy­znaję się szcze­rze, że w tej przed­świą­tecz­nej gorączce odsta­wi­łam temat roz­wodu na później.

Nie­mniej jed­nak, idą święta– czas rodzin­nych spo­tkań i wza­jem­nych przy­jem­no­ści. Dla­tego pamię­taj­cie zarówno rodzice jak i ich mało­let­nie dziecko mają prawo i obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia ze sobą kon­tak­tów. Roz­wie­dziony mał­żo­nek, z któ­rym dziecko mieszka,  nie ma prawa ogra­ni­czać kon­tak­tów dru­giemu z rodziców.

Prze­szka­dza­jąc w kon­tak­tach mał­żo­nek nie tylko robi na złość byłemu part­ne­rowi– ale przede wszyst­kim krzyw­dzi wła­sne dziecko, które ma do takich kon­tak­tów prawo. Dziecko ma prawo kochać oboje rodzi­ców!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Szanowny Czytelniku, w ramach bloga nie udzielamy porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią: dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: