slider3.png

Jak eksmitować małżonka?

W związku z pyta­niem, które poja­wiło się w komen­ta­rzach do wpisu : "Orze­cze­nie o spo­so­bie korzy­sta­nia ze wspól­nego miesz­ka­nia w wyroku roz­wo­do­wym" , chcia­ła­bym dzi­siaj roz­wi­nąć temat jed­nego z moż­li­wych roz­strzy­gnięć sądu w tym zakre­sie, a mia­no­wi­cie moż­li­wo­ści orze­cze­nia eks­mi­sji jed­nego z małżonków.

Pod­stawą prawną takiego roz­strzy­gnię­cia jest art. 58 par. 2 zd. 2 k.r.o. Zgod­nie z tym prze­pi­sem, w wypad­kach wyjąt­ko­wych, gdy jedno z mał­żon­ków swym rażąco nagan­nym zacho­wa­niem unie­moż­li­wia wspólne zamiesz­ki­wa­nie, sąd może naka­zać jego eks­mi­sję na żąda­nie dru­giego z mał­żon­ków. Należy pamię­tać, że z żąda­niem eks­mi­sji na pod­sta­wie powo­ły­wa­nego prze­pisu można wystą­pić tylko w cza­sie trwa­nia postę­po­wa­nia roz­wo­do­wego i tylko wów­czas gdy mał­żon­ko­wie rze­czy­wi­ście wspól­nie zaj­mują lokal.

Art. 58 par. 2 k.r.o. sta­nowi pod­stawę do orze­cze­nia eks­mi­sji jedy­nie w pro­ce­sie roz­wo­do­wym (z0b. wyrok Sądu Naj­wyż­szego z dnia 27 paź­dzier­nika 2006 roku, sygn. akt: I CSK 190/​06). Gdy eks­mi­sji nie orze­czono w wyroku roz­wo­do­wym, każde z roz­wie­dzio­nych mał­żon­ków może  w póź­niej­szym cza­sie żądać eks­mi­sji dru­giego z nich jedy­nie na pod­sta­wie prze­wi­dzia­nej w Kodek­sie Cywil­nym i usta­wie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochro­nie praw loka­to­rów, miesz­ka­nio­wym zaso­bie gminy i zmia­nie Kodeksu Cywilnego.

Prze­słanka w postaci nagan­nego zacho­wa­nia unie­moż­li­wia­ją­cego wspólne zamiesz­ki­wa­nie jest ogólna, ale miesz­czą się w niej nie­wąt­pli­wie   takie zacho­wa­nia jak: agre­sja, prze­moc, nar­ko­ma­nia, uza­leż­nie­nie od alko­holu czy też inne które unie­moż­li­wiają wspólne zamiesz­ki­wa­nie, stwa­rza­jące zagro­że­nie dla życia, zdro­wia (zarówno fizycz­nego jak i psy­chicz­nego) pozo­sta­łych osób zaj­mu­ją­cych lokal.

Mał­żo­nek w pro­ce­sie roz­wo­do­wym może żądać orze­cze­nia eks­mi­sji dru­giego z mał­żon­ków w zasa­dzie z każ­dego wspól­nie zaj­mo­wa­nego miesz­ka­nia, chyba, że pozo­sta­wa­łoby to w sprzecz­no­ści z innymi obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami prawa. Jest więc moż­liwa eks­mi­sja z miesz­ka­nia, które sta­nowi przed­miot prawa rze­czo­wego albo obli­ga­cyj­nego, przy­słu­gu­ją­cego wspól­nie mał­żon­kom, a także gdy są współ­po­sia­da­czami lokalu. Nie jest nato­miast dopusz­czalne orze­cze­nie eks­mi­sji z miesz­ka­nia będą­cego przed­mio­tem oso­bi­stego majątku tego mał­żonka, który miałby być eks­mi­to­wany, a także miesz­ka­nia przy­dzie­lo­nego temu mał­żon­kowi jako kwa­tera na pod­sta­wie odręb­nych przepisów.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Mario Październik 9, 2013 o 16:32

a co jeżeli małżonek nie ma gdzie zamieszkać? czy należy się mu lokal socjalny od państwa? proszę o odpowiedź

Odpowiedz

Leszek Styczeń 16, 2015 o 08:43

Prawo prawem a w praktyce jest orzeczona eksmisja a i tak mieszkają razem bo nikt tego nie egzekwuje.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Szanowny Czytelniku, w ramach bloga nie udzielamy porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią: dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: