slider2.png

Kiedy dziadkowie będą płacić alimenty swoim wnukom?

Wsz­czę­cie postę­po­wa­nia egze­ku­cyj­nego i zwią­zane z tym pro­blemy to nie jedyna przy­kra kon­se­kwen­cja, która może spo­tkać osobę nie­wy­wią­zu­jącą  się z obo­wiązku pła­ce­nia alimentów.

Zgod­nie z pol­skim pra­wem rodzice obo­wią­zani są do świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych wzglę­dem dziecka, które nie jest jesz­cze w sta­nie utrzy­mać się samo­dziel­nie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystar­czają na pokry­cie kosz­tów jego utrzy­ma­nia i wychowania.

Nie­za­leż­nie od powyż­szego należy pamię­tać, że obo­wią­zek ali­men­ta­cyjny obciąża nie tylko rodzi­ców ale rów­nież innych krew­nych w linii pro­stej, a więc np.  dziad­ków mało­let­niego dziecka.

W pew­nych sytu­acjach gdy rodzic dziecka nie wywią­zuje się z obo­wiązku pła­ce­nia świad­czeń na rzecz syna czy córki, tym obo­wiąz­kiem mogą zostać obcią­żeni dziad­ko­wie dziecka — jako zobo­wią­zani w dal­szej kolejności.

Zgod­nie z art. 132 k.r.o. obo­wią­zek ali­men­ta­cyjny zobo­wią­za­nego w dal­szej kolej­no­ści powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobo­wią­za­nej w bliż­szej kolej­no­ści albo gdy osoba ta nie jest w sta­nie uczy­nić zadość swemu obo­wiąz­kowi lub gdy uzy­ska­nie od niej na czas potrzeb­nych upraw­nio­nemu środ­ków utrzy­ma­nia jest nie­moż­liwe lub połą­czone z nad­mier­nymi trudnościami.

Ozna­cza to, że gdy rodzic nie płaci na rzecz dziecka zasą­dzo­nych ali­men­tów, wów­czas dziecko (repre­zen­to­wane przez przed­sta­wi­ciela usta­wo­wego) może wystą­pić prze­ciwko dziad­kom o dostar­cze­nie środ­ków utrzy­ma­nia i wycho­wa­nia. W tym celu musi wnieść pozew do sądu rodzin­nego. Sąd zasą­dza­jąc ali­menty od dziad­ków bie­rze pod uwagę uspra­wie­dli­wione potrzeby dziecka i mająt­kowo — zarob­kowe moż­li­wo­ści dziad­ków. Uzy­skany w ten spo­sób wyrok (po zaopa­trze­niu go w klau­zulę wyko­nal­no­ści) sta­nowi pod­stawę do wsz­czę­cia egze­ku­cji prze­ciwko dziad­kom — oczy­wi­ście gdy orze­cze­nie nie będzie wyko­ny­wane dobrowolnie.

 

 

{ 19 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Leszek Styczeń 16, 2015 o 08:37

To jest właśnie Polskie prawo, dziadkowie nie zawinili a płacić muszą

Odpowiedz

Marek Marzec 9, 2015 o 21:58

Ja mam głęboką nadzieję, że do takiej sytuacji nigdy nie dojdzie ;-)

Odpowiedz

www.adwokacirozwodowi.pl Sierpień 5, 2015 o 09:41

W takiej sytuacji rodzice odpowiadają za błędy, czy też poniekąd brak zaradności swoich dzieci. Liczy się właśnie dobro dzieci i skoro rodzic nie chce / nie może płacić to ten obowiązek spoczywa na dziadkach.

Odpowiedz

Paweł Sierpień 27, 2015 o 12:44

„gdy orzeczenie nie będzie wykonywane dobrowolnie” – to fikcja. Wg przepisów niezależnie od tego że ja wywiązałem się z obowiązku alimentacyjnego (postanowienie o zabezpieczeniu) – moja prawie była żona i tak skierowała sprawę do komornika. Aby umilić mi życie. Komornik bardzo się ucieszył, rzecz jasna bo zarobił kilkaset złotych. Dopóki wierzyciel nie „odwoła” komornika uczciwy dłużnik będzie podlegał egzekucji.

Odpowiedz

ALIMENTY GDAŃSK Grudzień 27, 2015 o 13:53

WYSTARCZY UDOWODNIĆZE TAKI OSOBNIK TO LEŃ LESER I NIERÓB I NIKT NI E MUSI PŁACIĆ

Odpowiedz

Prawo rodzinne Styczeń 13, 2016 o 14:18

Prawo jest prawem i choć niedoskonałe należy je respektować. Liczy się dobro dzieci co słusznie zauważył jeden z komentujących.

Odpowiedz

gruby Czerwiec 21, 2016 o 09:03

Obawiam się, że autorki trochę się mylą. Brak alimentacji ze strony zobowiązanego do alimentów w pieniądzu nie jest wystarczającą przesłanką obowiązku alimentacyjnego dziadków, jeżeli tylko drugi rodzic zapewnia dzieciom utrzymanie. Dopiero brak alimentacji ze strony obu rodziców i pozostawanie dzieci w niedostatku uruchamia subsydiarną odpowiedzialność dziadków. W sumie jest to częsty błąd matek, które uważają, że bezpośrednio odpowiedzialnym za alimenty ojca są jego rodzice. A tu zdziwienie – trzeba po pierwsze wykazać od nowa wysokość uzasadnionych potrzeb małoletnich, po drugie – pozostawania dzieci w niedostatku, po kolejne – możliwości zarobkowe i majątkowe dziadków etc. Pozdrawiam

Odpowiedz

gruby Czerwiec 21, 2016 o 09:06

a, jeszcze jeden błąd – dobrowolne wykonanie orzeczenia o alimentach niestety nie jest żadną przeszkodą we wszczęciu i prowadzeniu postępowania egzekucyjnego…

Odpowiedz

Aleksandra Luty 21, 2017 o 13:11

To prawda, że na decyzję sądu o alimentach na wnuczka decyzje wiele czynników i są to skrajne przypadki.

Odpowiedz

Dariusz Luty 21, 2017 o 14:57

Sprawa alimentów zwykle jest sprawą dość skomplikowaną. To przykre,że rodzice dobrowolnie nie chcą zadbać o przyszłość swoich dzieci tylko sąd musi ich do tego przymuszać.

Odpowiedz

Marta Luty 22, 2017 o 10:27

A jeszcze bardziej przykre, że rodzice nie tylko mają gdzieś swoje dzieci ale i swoich rodziców, którzy mogą być zmuszeni do płacenia na swojego wnuka.

Odpowiedz

Kamil Luty 22, 2017 o 10:55

Z jednej strony obowiązek płacenia alimentów przez dziadków jest dobrym zabezpieczeniem, z drugiej strony nieco niesprawiedliwym bowiem nie mają oni niekiedy wpływu na swoje dorosłe dzieci.

Odpowiedz

Bohosiewicz-adwokaci Kwiecień 10, 2017 o 14:19

Zgadzam się, płacenie alimentów przez dziadków jest bardzo niesprawiedliwe. Kiedyś, gdy rodzice decydowali czy ich dzieci mogą się pobrać mogłoby mieć to sens, ale w dzisiejszych czasach nie powinni być zmuszani do płacenia za ich błędy.

Odpowiedz

Dominika Kwiecień 12, 2017 o 13:00

Dobrze, że ten temat został poruszony, ponieważ alimenty zazwyczaj kojarzą się każdemu z tym, że to rodzic musi płacić, a dobrze wiedzieć że dotyczy to też innych krewnych w linii prostej.

Odpowiedz

wolny Wrzesień 11, 2017 o 00:26

Zrobilem kilka bachorow i moj kochany kraj zrobil tak ze moji rodzice placa za mnie czyli dziatkowie ale super . Nic mi dali w zyciu to teraz maja.
Kocham Polske

Odpowiedz

Komornik Białystok Październik 7, 2017 o 19:17

Ciekawy artykuł. Nie wiedziałem, że jest taka prawna możliwość. Pozdrawiam

Odpowiedz

Jolanta Luty 10, 2018 o 15:21

„Gruby” napisał prawdę, dziadkowie łożą na utrzymanie dziecka dopiero wtedy gdy nie robi tego ŻADNE z rodziców.

Odpowiedz

kkadamm419 Luty 20, 2018 o 14:09

Bardzo ciekawy artykuł i na pewno przydatny dla nie których osób bo zakładam że takich sytuacji jest nie mało w naszym kraju.

Odpowiedz

patryss34 Marzec 8, 2018 o 14:51

Muszę przyznać że artykuł jest przydatny i mocno mi pomógł rozwiać moje wątpliwości na ten temat.

Odpowiedz

Anuluj

Dodaj komentarz

Szanowny Czytelniku, w ramach bloga nie udzielamy porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią: dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

{ 5 trackbacki }

Poprzedni wpis: