slider2.png

Kto odpowiada za długi przedsiębiorstwa po podziale majątku?

Podział majątku wspól­nego w wyniku orze­cze­nia roz­wodu nie uchroni mał­żon­ków od odpo­wie­dzial­no­ści za długi zacią­gnięte w cza­sie mał­żeń­stwa. Doty­czy to także zobo­wią­zań zacią­gnię­tych w ramach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

Odpo­wie­dzial­ność za zobo­wią­za­nia z pro­wa­dzo­nego przed­się­bior­stwa uza­leż­niona jest jed­nak od tego, czy mał­żon­ko­wie pro­wa­dzący dzia­łal­ność pozo­stają w ustroju wspól­no­ści mająt­ko­wej (czy może mają roz­dziel­ność mająt­kową), w skład jakiego majątku–  oso­bi­stego, czy wspól­nego — należy przed­się­bior­stwo oraz kto zacią­gnął zobo­wią­za­nie. Jeśli przed­się­bior­stwo wcho­dzi w skład majątku oso­bi­stego np. żony to ona ponosi odpo­wie­dzial­ność za zacią­gnięte w ramach dzia­łal­no­ści długi. Sprawa kom­pli­kuje się w sytu­acji, gdy przed­się­bior­stwo sta­nowi skład­nik majątku wspól­nego. Wów­czas musimy usta­lić, kto zacią­gnął dług.

W razie zacią­gnię­cia zobo­wią­za­nia przez oboje mał­żon­ków, za dług odpo­wia­dają także oboje i to całymi swo­imi mająt­kami, także tymi oso­bi­stymi. Wie­rzy­ciel może zatem zaspo­koić się zarówno z majątku, które każde z nich otrzy­mało po podziale majątku wspól­nego, jak i z mająt­ków oso­bi­stych, które w cza­sie trwa­nia związku były odrębne. A co z dłu­giem zacią­gnię­tym przez jed­nego mał­żonka, ale za zgodą męża/​żony?

W takiej sytu­acji całym swoim mająt­kiem za dług odpo­wiada osoba, która go zacią­gnęła. Mają­tek ex-​​małżonka dłuż­nika pozo­sta­nie bez­pieczny, także ten który uzy­skał w wyniku podziału majątku wspól­nego. Docho­dzi zatem do mody­fi­ka­cji zakresu odpo­wie­dzial­no­ści mał­żonka osoby zacią­ga­ją­cej zobo­wią­za­nie. W cza­sie trwa­nia związku odpo­wia­dał on za długi zacią­gnięte za jego zgodą mająt­kiem wspól­nym, po usta­niu wspól­no­ści wcale.

Powyż­sze zasady pono­sze­nia odpo­wie­dzial­no­ści doty­czą sytu­acji w któ­rych ustrój wspól­no­ści ustał na sku­tek roz­wodu, unie­waż­nie­nia mał­żeń­stwa, powsta­nia tzw. ustroju przy­mu­so­wego. Jeśli ustrój wspól­no­ści został znie­siony na pod­sta­wie umowy mająt­ko­wej mał­żeń­skiej, nie zacho­dzi zmiana zakresu odpo­wie­dzial­no­ści za dług zacią­gnięty przed jej zawarciem.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Detektyw Białystok Luty 26, 2014 o 01:10

I to jest jak najbardziej logiczne rozwiązanie.
Sprawa zostaje wyjaśniona w prosty i rzeczowy sposób – wiadomo co i kto.

Odpowiedz

Detektyw Wrocław Luty 2, 2017 o 14:14

Mając dobrego prawnika można wiele uzyskać na swoją korzyść, mimo oczywistych niekorzystnych faktów i dowodów. Niestety, ale tak jest na całym świecie.

Odpowiedz

Anuluj

Dodaj komentarz

Szanowny Czytelniku, w ramach bloga nie udzielamy porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią: dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: