slider1.png

O autorkach

Joanna Sen­kow­ska — radca prawny, wpi­sana na listę rad­ców pra­wych pro­wa­dzoną przez Okrę­gową Izbę Rad­ców Praw­nych w War­sza­wie, od 7 lat part­ner w Kan­ce­la­rii Rad­ców Praw­nych Baur­ska, Sen­kow­ska, Szczę­sna i Part­ne­rzy, w któ­rej kie­ruje dzia­łem spraw osób fizycz­nych. Spe­cja­li­zuje się w postę­po­wa­niach roz­wo­do­wych i spad­ko­wych, a także w pra­wie budowlanym.

Życie jest jak pudełko cze­ko­la­dek. Nigdy nie wiesz co ci się trafi” cytat z filmu For­rest Gump .

Kata­rzyna Jarosz — radca prawy, wpi­sana na listę rad­ców praw­nych pro­wa­dzoną przez Okrę­gową Izbę Rad­ców Praw­nych w War­sza­wie. Tytuł magi­stra prawa uzy­skała na Wydziale Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Marii Curie — Skło­dow­skiej w Lubli­nie. Od paź­dzier­nika 2010 roku zwią­zana z Kan­ce­la­rią Rad­ców Praw­nych Baur­ska, Sen­kow­ska, Szczę­sna i Part­ne­rzy, gdzie współ­pra­cuje z Mece­nas Joanną Sen­kow­ską w pro­wa­dze­niu spraw z zakresu prawa rodzin­nego, w tym spraw roz­wo­do­wych oraz postę­po­wań spadkowych.

"Życie jest zmianą"

Komentowanie do tego wpisu jest wyłączone.