slider3.png

O blogu

Jeśli myślisz, że roz­wód to porażka, kata­strofa i ruina dotych­cza­so­wego życia — pew­nie masz rację. Ale spójrz na to z innej strony. Ile razy czło­wiek może się odbu­do­wać, zacząć od nowa, pod­nieść z kolan? Sprawy roz­wo­dowe są bar­dzo emo­cjo­nalne. Wszy­scy nasi klienci prze­ży­wali bar­dzo swoje sprawy, mar­twili się, pła­kali, cho­dzili na tera­pię. Życie idzie do przodu, więk­szość z nich 2–3 lata po zakoń­cze­niu postę­po­wa­nia nie pamięta już szcze­gó­łów, „o co się kłó­ci­li­śmy”? Wcho­dzą w nowe związki, zmie­niają miej­sce zamiesz­ka­nia, pracę, przy­zwy­cza­je­nia — od cie­bie tylko zależy czy zmiany będą na lepsze.

Na naszym blogu znaj­dziesz nie tylko infor­ma­cje praw­ni­cze, o postę­po­wa­niu i prze­pi­sach prawa. Chcia­ły­by­śmy aby ten blog był inspi­ra­cją do spoj­rze­nia na wła­sne pro­blemy z innej per­spek­tywy, może któ­ryś z arty­ku­łów spo­wo­duje, że ktoś ponow­nie prze­ana­li­zuje swoją decy­zję i da sobie drugą szansę, a może komuś pomoże pod­jąć defi­ni­tywną decyzję.

Komentowanie do tego wpisu jest wyłączone.