slider2.png

O czym powinien wiedzieć rozwodzący się przedsiębiorca?

O tym, że nie warto zwle­kać z podzia­łem wspól­nego mie­nia po roz­wo­dzie, w szcze­gól­no­ści gdy  jest się przed­się­biorcą. Naj­now­sze orze­cze­nie Sądu Naj­wyż­szego – posta­no­wie­nie z dnia 31 stycz­nia 2013r. wydane w spra­wie o sygn. akt: II CSK 349/​2012. prze­ko­nuje wręcz, że należy się spieszyć!

Sąd Naj­wyż­szy uznał, że w wypadku, gdy obojgu mał­żon­kom przy­słu­guje udział w spółce  jego war­tość okre­ślana być powinna według stanu rze­czy­wi­stego spółki z dnia doko­ny­wa­nia podziału. Sąd pokre­ślił rów­nież, że z punktu widze­nia prawa rodzin­nego prawa obojga mał­żon­ków do udziału w spółce są jednakowe.

W oce­nie Sądu Naj­wyż­szego war­tość udzia­łów w spółce winna być oce­niona w opar­ciu o stan spółki ist­nie­jący w dniu orze­ka­nia o podziale majątku wspól­nego (w tym kon­kret­nym przy­padku w opar­ciu o war­tość spółki wyno­szącą ponad 6 000 000 zł) a nie war­tość przed­się­bior­stwa ist­nie­jącą w dacie usta­nia wspól­no­ści mająt­ko­wej (wyno­szącą zale­d­wie nie­całe 4 000 zł.) Nie istotne oka­zały się w tym zakre­sie argu­menty pod­no­szące przez wspól­nika –byłego mał­żonka, że war­tość spółki wzro­sła już po roz­wo­dzie, że było to  zasługą wyłącz­nie dzia­łań wspól­ni­ków– ich pracy, w tym byłego mał­żonka uczest­ni­czą­cego w postę­po­wa­niu o podział majątku wspólnego.

Wnio­sek z powyż­szego jest taki, że przed­się­biorca, wspól­nik (akcjo­na­riusz) ponosi swo­iste ryzyko wzro­stu war­to­ści  przed­się­bior­stwa spółki, w któ­rej  posiada akcje lub udziały. Jeżeli podział nastę­puje dopiero po jakimś cza­sie po roz­wo­dzie (w oma­wia­nym przy­padku ponad 10 lat), a w tym cza­sie war­tość spółki jed­nego z mał­żon­ków wzro­śnie, podzia­łowi pod­lega zwięk­szony mają­tek.

O tym i wielu innych istot­nych spra­wach prze­czy­ta­cie Pań­stwo na www​.moj​ro​zwod​.pl — praw­ni­czym por­talu roz­wo­do­wym. Zapraszam!

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

12jack66 Wrzesień 3, 2013 o 11:05

czyli żona która przez lata nic nie robiła zgarnie majątek na który w ogóle nie zapracowała bo nie sadze zeby po rozwodzie wspołp[raca małżonków była owocna

Odpowiedz

Anonim Wrzesień 14, 2013 o 08:51

Wniosek jest tki , że sprawy trzeba szybko załatwiać bo im dłużej tym gorzej

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Szanowny Czytelniku, w ramach bloga nie udzielamy porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią: dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: