slider2.png

O podziale zysku spółki osobowej w razie rozwodu i podziału majątku– raz jeszcze!

Do tematu będę wra­cać pew­nie nie­jed­no­krot­nie.
Ostat­nio spo­tka­łam się z próbą roz­li­cze­nia się wspól­ni­ków spółki oso­bo­wej- jed­no­cze­śnie byłych mał­żon­ków– w postę­po­wa­niu o podział majątku wspól­nego po roz­wo­dzie.
Nic bar­dziej myl­nego!
Sąd cywilny roz­pa­tru­jący sprawę o podział majątku nie jest wła­ściwy ani miej­scowo ani rze­czowo do roz­po­zna­wana sprawy w zakre­sie doty­czą­cym roz­li­czeń zysków spółki.
Po pierw­sze sprawy o wypłatę udziału w zysku są spra­wami ze sto­sunku spółki, są roz­po­zna­wane w try­bie pro­ce­so­wym przez sądy gospo­dar­cze– a nie cywilne.
Po dru­gie ze struk­tury spółki jaw­nej (samo­dziel­nego pod­miotu prawa) wynika, że rosz­cze­nie o wypłatę udziału w zysku wypra­co­wa­nym przez tą spółkę, winno być kie­ro­wane do spółki (jako przed­się­biorcy) a nie do jej wspól­nika !!!!!!!.
Usta­le­nie wyso­ko­ści zysku wypra­co­wa­nego przez Spółkę za dany rok obro­towy, wyso­ko­ści kwot wypła­co­nych tytu­łem udziału w zysku oraz roz­strzy­ga­nie zasad­no­ści rosz­czeń wspól­ni­ków o wypłatę zysku wzglę­dem spółki nie może być roz­po­zna­wane przez sąd cywilny w try­bie nie­pro­ce­so­wym !!!
Prze­ciwne pro­wa­dzi do poważ­nego uchy­bie­nia pro­ce­du­ral­nego (brak wła­ści­wo­ści sądu, nie­wła­ściwy tryb) które może pro­wa­dzić do uchy­le­nia zapa­dłego w spra­wie roz­strzy­gnię­cia.
W rela­cjach wspól­ni­ków spółki oso­bo­wej pierw­szeń­stwo znaj­dują prze­pisy k.s.h. a nie k.r.o.
Zysk sta­nowi wła­sność spółki. Zysk powstały, ale nie wypła­cony nie staje się auto­ma­tycz­nie docho­dem mał­żon­ków, wcho­dzą­cym wkład majątku wspól­nego w rozu­mie­niu art. 31 § 2 k.r.o.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Blogi Firmowe Roku Październik 10, 2014 o 16:36

Dzień dobry,
Zachęcam do udziału w konkursie na BLOG FIRMOWY ROKU 2014 oraz zgłaszania najciekawszych artykułów do nowej kategorii WPIS ROKU. Zapraszam na http://blogifirmowe.com/
Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Szanowny Czytelniku, w ramach bloga nie udzielamy porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią: dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

{ 3 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: