slider2.png

Ograniczenie odpowiedzialności

Zapo­zna­jąc się z tre­ścią niniej­szego bloga rozu­miesz, że:

  • jego cel ma cha­rak­ter wyłącz­nie edu­ka­cyjny,
  • zawiera wyłącz­nie treść o cha­rak­te­rze ogól­nym,
  • nie sta­nowi on ani porady praw­nej, ani wykładni prawa,
  • nie buduje sto­sunku klient – prawnik.

Autor bloga nie odpo­wiada za jego treść w jakim­kol­wiek zakre­sie, a w szcze­gól­no­ści za jaką­kol­wiek szkodę wyrzą­dzoną zasto­so­wa­niem, lub bra­kiem zasto­so­wa­nia się do niej. Treść bloga jest wyra­zem poglą­dów autora i nie sta­nowi ofi­cjal­nego sta­no­wi­ska jego kan­ce­la­rii. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany tre­ści w szcze­gól­no­ści w sytu­acji zmiany prawa, orzecz­nic­twa oraz prak­tyki orga­nów administracji.

Autor bloga ponadto nie odpo­wiada za treść komen­ta­rzy pozo­sta­wio­nych w blogu przez osoby trzecie.

Komentowanie do tego wpisu jest wyłączone.