slider2.png

Porozumienie rodzicielskie — plan wychowawczy

Co to takiego?

Masz mało­let­nie dzieci? Roz­wo­dzisz się? Koniecz­nie ustal ze współ­mał­żon­kiem kto i jak będzie się nimi opie­ko­wał. Gdzie dzieci będą miesz­kać, z któ­rym z mał­żon­ków. Kiedy i na jakich zasa­dach będą się spo­ty­kać z dru­gim rodzi­cem. Zadaj sobie trud aby dopro­wa­dzić do jakiś wspól­nych usta­leń. Zawsze nawet naj­trud­niej­sze poro­zu­mie­nie jest lep­sze od nakazu sądu! To w końcu wspólne dzieci i poza skraj­nymi wyjąt­kami warto aby miały oboje rodziców.

Ure­gu­lo­wa­nie spraw doty­czą­cych opieki nad mało­let­nimi dziećmi roz­wo­dzą­cych się stron może mieć miej­sce wła­śnie w doku­men­cie zwa­nym plan wycho­waw­czy czy też poro­zu­mie­nie rodzi­ciel­skie. Nazwa nie ma zna­cze­nia, ważne jest aby usta­lić zasady, któ­rych będzie­cie póź­niej prze­strze­gać. Z prak­tyki wiem, że ta dość nowa insty­tu­cja przy­jęła się w pol­skich sądach. Czę­sto sędzia pro­wa­dzący sprawę domaga się od stron takiego planu. Dla­tego jeśli  pla­nu­jesz roz­wód spró­buj zawrzeć poro­zu­mie­nie zanim jesz­cze doj­dzie do nie­przy­jem­nych sytu­acji i wza­jem­nych oskarżeń.

Jeśli nie ma poro­zu­mie­nia sąd może ogra­ni­czyć jed­nemu z rodzi­ców wła­dzę rodzicielską.

Poro­zu­mie­nie — jego poszcze­gólne posta­no­wie­nia mogą być czę­ścią wyroku roz­wo­do­wego. Jeśli tak warto jest dokład­nie prze­my­śleć zapisy poro­zu­mie­nia, bo trzeba będzie się do niego sto­so­wać. Ist­nieje bowiem moż­li­wość przy­mu­so­wego wyeg­ze­kwo­wa­nia sto­so­wa­nia się do tych posta­no­wień. Zarówno jeden jak i drugi rodzic może być przy­mu­szony do wypeł­nie­nia posta­no­wień planu. Na wnio­sek dru­giego z rodzi­ców naru­sza­jący posta­no­wie­nia planu rodzic może być przez sąd wezwany do wyko­na­nia planu pod rygo­rem zapłaty ozna­czo­nej kwoty pieniężnej.

Nie wiesz jak napi­sać poro­zu­mie­nie — zaj­rzyj na stronę www​.bsskan​ce​la​ria​.pl znaj­dziesz tam wzór poro­zu­mie­nia naj­czę­ściej sto­so­wany przez moich klientów.

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Ojciec Oli Listopad 23, 2012 o 15:52

Pani Joanno, ale czy można „przymusowo wyegzekwować” kontakty z dzieckiem? Żona po rozwodzie robi wszystko, aby uniemożliwić mi kontakt z naszą 10letnią córką-a to jest „chora”, wyjechała do dziadków, ma zajęcia dodatkowe, których liczba przerosłaby dorosłą kobietę! W efekcie tego zamiast widywać córkę 3 razy w tygodniu – tak jak uzgodniliśmy w porozumieniu wychowawczym- widzę małą raz na 2 tygodnie? p

Odpowiedz

Agnieszka Swaczyna Grudzień 19, 2012 o 22:35

Można egzekwować kontakty (pisałam o tym tu: http://blogrozwod.pl/90/), ale to w gruncie rzeczy sprawa delikatna, bo dotyczy dziecka. Oczywiście zawsze można udać się do sądu o zmianę uregulowania kontaktów, lub decyzję w ważnych sprawach z życia dziecka (np. gdy dziecko ma za dużo zajęć dodatkowych), ale osobiście jestem zwolenniczką porozumienia rodziców. W sytuacji, gdy rodzice sami nie są w stanie się „dogadać”, zawsze można skorzystać z pomocy mediatora rodzinnego. Jeśli próby porozumienia nie dają efektów, to zostaje tylko sąd.

Odpowiedz

Anna Sierpień 30, 2013 o 13:53

z tym planem wychowawczym to nie taka prosta sprawa , bo co jeśli rodzice nie są w stanie dogadać się co do opieki nad dzieckiem? a sędzia przekłada rozprawę ponieważ rodzice nie ustalili planu? Zawsze myślałam , że sąd jest właśnie po to żeby rozstrzygnąć sporne kwestie , a nie notorycznie przekładać rozprawy i tylko cierpi na tym dziecko. Co w przypadku jeśli inny plan przedłoży matka , a inny ojciec ? czy sąd ma obowiązek ustalić grafik widzeń rodziców z dzieckiem ?

Odpowiedz

Magdalena Maj 19, 2015 o 21:28

Witam!
mam pytanie, prośbę o pomoc
jestem w trakcie rozwodu moja sytuacja obecnie wygląda tak że miałam pierwszą rozprawę rozwodową (mąż mnie zdradza i nie mieszka ze mną od roku). Na rozprawie okazało się że mąż nie chce dać mi rozwodu i chce ratować małżeństwo. Cała ta sytuacja trochę mnie zaskoczyła, sąd nakazał nam iść do mediatora i odroczył na trzy miesiące.
niestety przez całą tą sytuację ani ja ani maż w trakcie rozprawy nie zdążyliśmy złożyć porozumienia rodzicielskiego (mamy 7 letnia córkę). Bardzo mi zależy na dobru dziecka i na tym żeby to porozumienie trafiło do sądu, chociażby ze względu na to że w pozwie rozwodowym pisałam że chcę ograniczyć władze rodzicielską mężowi i podaję go alimenty, a teraz się dogadaliśmy bo dobro dziecka najważniejsze i w porozumieniu się z tego wycofuje.
Co mogę zrobić żeby to porozumienie trafiło do sądu i zaczęło obowiązywać?
Z góry dziękuję

Odpowiedz

Joanna Wrzesień 29, 2016 o 19:09

Witam serdecznie, proszę o pomoc. Mam ustalony plan wychowawczy ktory determinuje mi miejsce zamieszkania takie jak były mąż. Zaczelam jednak układac sobie życie i powoli odzyskuje wiare w szczesliwe i spokojne życie. Córka ma opieke naprzemienną, nie było z tym problemu, nie naciskalismy tez by wybierała pomiedzy mamą a tatą. Teraz jednak pragnę mieszkać gdzie indziej, znaleźć tam prace i sformalizować zwiazek. Córka akceptuje o oraz lubi spedzać tam czas. Jak mam zacząć tą zmianę by moc wyprowadzic sie tam z córką. wówczas tate musiała by widywac w okreslone weekendy, ferie i wakacje. Moj były maz nie zgodzi sie na taka zmianę. Jak zlozyć wniosek o zmianę planu wychowawczego? Co przemawia za tym by udało sie ułożyć zycie od nowa. Boję się ze pozostanę uwieziona w tym małym miasteczku z dala od męzczyzny z którym chce spedzic reszte zycia, bez perspektyw na dobra prace i zycie.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Szanowny Czytelniku, w ramach bloga nie udzielamy porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią: dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: