slider2.png

Przykładowa strona

To jest przy­kła­dowa strona. Strony są inne niż wpisy na blogu, ponie­waż nie tylko są stale umiesz­czone w jed­nym miej­scu, ale także poja­wiają się w menu Two­jej witryny (w więk­szo­ści moty­wów). Więk­szość ludzi umiesz­cza na swo­ich witry­nach strony o sobie, na któ­rych przed­sta­wiają się poten­cjal­nym odwie­dza­ją­cym. Przy­kła­dem takiej strony mogłoby być:

Cześć! Za dnia jestem goń­cem, a w ciągu nocy pró­buję swo­ich sił w aktor­stwie. To jest mój blog. Miesz­kam w Los Ange­les, mam wspa­nia­łego psa, który nazywa się Jack i lubię piña coladę (i spa­cery w deszczu).

… lub taki tekst:

Firma Wihaj­stry XYZ została zało­żona w 1971 roku i od początku swo­jego ist­nie­nia zaj­muje się pro­duk­cją naj­lep­szych wihaj­strów. W naszej sie­dzi­bie w Gotham City pra­cuje ponad 2000 osób, które zaj­mują się robie­niem całej masy fan­ta­stycz­nych rze­czy dla miesz­kań­ców miasta.

Jako nowy użyt­kow­nik Word­Pressa powi­nie­neś przejść do swo­jego kok­pitu, aby usu­nąć tę stronę i utwo­rzyć nowe strony z wła­sną tre­ścią. Baw się dobrze!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Szanowny Czytelniku, w ramach bloga nie udzielamy porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią: dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.