slider3.png

Sprawa rozwodowa a obecność stron.

Czę­sto Klienci zadają mi pyta­nie– czy sprawa roz­wo­dowa się odbę­dzie jeśli on/​ona nie przyjdzie?

Zgod­nie z art. 428 § 1 kpc roz­prawa w spra­wie o roz­wód odbywa się bez względu na nie­sta­wien­nic­two jed­nej ze stron. Jed­nakże w razie nie­uspra­wie­dli­wio­nego nie­sta­wien­nic­twa powoda na pierw­sze posie­dze­nie sądowe wyzna­czone w celu prze­pro­wa­dze­nia roz­prawy, postę­po­wa­nie ulega zawie­sze­niu, chyba że pro­ku­ra­tor popiera żąda­nie unie­waż­nie­nia albo usta­le­nia ist­nie­nia lub nie­ist­nie­nia małżeństwa.

W spra­wach mał­żeń­skich sąd nie może oprzeć wyroku wyłącz­nie na uzna­niu powódz­twa, przy­zna­niu oko­licz­no­ści fak­tycz­nych, wyłącz­nie na twier­dze­niach pozwu. W każ­dej spra­wie o roz­wód sąd zobo­wią­zany jest zarzą­dzić prze­pro­wa­dze­nie dowodu z prze­słu­cha­nia stron.

W postę­po­wa­niu dowo­do­wym sąd zobo­wią­zany jest ode­brać oświad­cze­nia mał­żon­ków co do: liczby, wieku i płci dzieci żyją­cych, sto­sun­ków mająt­ko­wych i zarob­ko­wych obu mał­żon­ków, szcze­gól­nych obo­wiąz­ków utrzy­ma­nia osób nie­bę­dą­cych ich wspól­nymi dziećmi oraz co do tre­ści umowy mająt­ko­wej, jeżeli mał­żon­ko­wie umowę taką zawarli. Usta­le­niu pod­le­gają rów­nież oko­licz­no­ści doty­czące roz­kładu poży­cia. Ponadto sąd, przed któ­rym toczy się sprawa obo­wią­zany jest oce­nić, czy ist­nieją widoki na utrzy­ma­nie mał­żeń­stwa, a w razie ich wystą­pie­nia skie­ro­wać strony do mediacji.

Mate­ria, którą bada sąd w spra­wie o roz­wód wymaga zatem od stron oso­bi­stego sta­wien­nic­twa. Strona, która wbrew wezwa­niu sądu do oso­bi­stego sta­wien­nic­twa nie stawi się bez uspra­wie­dli­wio­nych powo­dów, naraża się na karę grzywny.

Sytu­acja się zmie­nia po prze­pro­wa­dze­niu postę­po­wa­nia dowo­do­wego. Wów­czas wobec nie­sta­wien­nic­twa pozwa­nego moż­liwe jest nawet wyda­nie wyroku zaocz­nego.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Agnes Lipiec 24, 2013 o 11:53

świętnie, mój mężuś wyjechał Bóg jeden wie gdzie, nie mam z nim kontaktu od 2 lat, miałam zamiar wystąpic do sądu o rozwód a tera nie wiem co ma robic , jak on hula po swiecie

Odpowiedz

sonia Listopad 11, 2014 o 20:21

Witam mam ten sam problem,jednak od 7 lat.Jesli wiesz co mozna zrobic ,by uwolnic się od męza ”wedrowca” czekam na info.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Szanowny Czytelniku, w ramach bloga nie udzielamy porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią: dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: