slider1.png

Stalking jako przyczyna rozwodu

Przy­czyn roz­wodu (zawi­nio­nych i nie­za­wi­nio­nych) jest wiele. Moim zda­niem naj­czę­ściej wystę­pu­jącą jest zdrada i prze­moc.

Ostat­nio pisa­łam– po co orze­kać o winie, zain­spi­ro­wał mnie arty­kuł opi­su­jący sprawę Kata­rzyny Figury. Otwie­ram czwart­kową Wybor­czą– i tam znowu Kata­rzyna Figura– tym razem prze­moc w rodzi­nie.

Nie­stety coraz czę­ściej mamy do czy­nie­nia z tym zja­wi­skiem, i co gor­sza z coraz bar­dziej wyra­fi­no­waną formą jaką jest prze­moc psy­chiczna- stal­king. Zarówno prze­moc fizyczna jak i psy­chiczna może być przy­czyną roz­wodu. Tylko jak tu udo­wod­nić, że naj­bliż­sza nam osoba nas gnębi?

Tor­tura psy­chiczna– naj­bar­dziej zło­śliwa,  nie­uchwytna i wyra­fi­no­wana forma prze­mocy– jak ją rozpoznać?

Prze­mocą psy­chiczną jest m. in. :

 • słowne znie­wa­ża­nie,
 • wyśmie­wa­nie,
 • wyszy­dza­nie,
 • zastra­sze­nie,
 • upo­rczywe moralizowanie,
 • wymu­sza­nie lojalności,
 • szan­ta­żo­wa­nie,
 • nad­mierne kontrolowanie,
 • wzbu­dza­nie poczu­cia winy,
 • nie­po­sza­no­wa­nie god­no­ści i prywatności,
 • wma­wia­nie kłamstw,
 • cza­sowa izo­la­cja dziecka,
 • nisz­cze­nie rze­czy oso­bi­stych człon­ków rodziny,
 • to także groźba popeł­nie­nia samobójstwa.

 

Stal­king polega na: upo­rczy­wym nęka­niu danej osoby lub jej bli­skich,  któ­rego skut­kiem jest wywo­ła­nie u ofiary uza­sad­nio­nego poczu­cia zagrożenia.

Roz­wód to dla wielu osób przy­kra sprawa, trau­ma­tyczne prze­ży­cie. Pamię­taj­cie jed­nak, że nie jeste­ście sami. Jeśli roz­po­zna­jesz w zacho­wa­niu współ­mał­żonka w/​w dzia­ła­nia, czu­jesz się z tym nie­kom­for­towo– źle, szu­kaj pomocy! Nie cze­kaj aż będzie za późno.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Szanowny Czytelniku, w ramach bloga nie udzielamy porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią: dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: