slider3.png

Umowa małżeńska po francusku!

Czy wie­cie, że w kato­lic­kiej i kon­ser­wa­tyw­nej (w zakre­sie prawa rodzin­nego) Fran­cji mają postę­pową umowę mał­żeń­ską- PaCS?

PaCS– co to takiego? W mojej oce­nie to coś na kształt zale­ga­li­zo­wa­nego kon­ku­bi­natu- mał­żeń­stwo bez zbęd­nych formalności.

Za Wiki­pe­dią: Pacte civil de soli­da­rité (PACS; Oby­wa­tel­ska Umowa Soli­dar­no­ści, Pakt Soli­dar­ności) – fran­cu­ski reje­stro­wany zwią­zek part­ner­ski lega­li­zu­jący związki nie­for­malne mię­dzy dwoj­giem ludzi.

Skutki: wspólne dekla­ra­cje mająt­kowe od momentu zare­je­stro­wa­nia, nowe zasady dzie­dzi­cze­nia (zwol­nie­nia od podatku od spadku), opiekę spo­łeczną oraz współ­od­po­wie­dzial­ność za długi (zacią­gnięte w cza­sie związku na potrzeby życia codziennego).

Roz­wią­za­nie PACSu jest uprosz­czone w porów­na­niu do mał­żeń­stwa: wystar­czy, by jeden z part­ne­rów wysłał do odpo­wied­niego urzędu w swo­jej miej­sco­wo­ści (tri­bu­nal d'instance) list pole­cony infor­mu­jący o zerwa­niu paktu cywil­nego. Efekt takiej dekla­ra­cji jest natych­mia­stowy. Brak trud­no­ści rozwodu.

A teraz tro­chę sta­ty­styki:2010 roku zawarto 205 558 PAC­Sów  oraz 251 654 mał­żeństw, odse­tek roz­padu związ­ków dla PACS był nie­znacz­nie więk­szy (18.9%) niż dla mał­żeństw (18.2%).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Szanowny Czytelniku, w ramach bloga nie udzielamy porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią: dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: