slider1.png

Usługi

Rozu­miemy, iż sprawy roz­wo­dowe są deli­katną i oso­bi­stą mate­rią, dla­tego każ­dego Klienta trak­tu­jemy indy­wi­du­al­nie i zapew­niamy pełną dys­kre­cję. Dora­dzamy jak zebrać i przy­go­to­wać dobry mate­riał dowo­dowy. Zapew­niamy kom­plek­sową pomoc prawną.

Z naszego doświad­cze­nia wynika, że aktywna pomoc kan­ce­la­rii uła­twia roz­wo­dzą­cym się mał­żon­kom osią­gnię­cie kom­pro­misu, w szcze­gól­no­ści w kwe­stii ure­gu­lo­wa­nia wła­dzy rodzi­ciel­skiej w sto­sunku do mało­let­nich dzieci. Dla Pań­stwa wygody zamiesz­czamy wzór poro­zu­mie­nia rodzi­ciel­skiego, który należy przed­ło­żyć w sądzie w przy­padku gdy oboje rodzice zacho­wują swe prawa rodzicielskie.

Naszym Klien­tom poma­gamy rów­nież szcze­gó­łowo okre­ślić wszyst­kie kwe­stie, o któ­rych powi­nien roz­strzy­gać sąd roz­wo­dowy. Dla wielu Klien­tów kło­po­tli­wym jest choćby wyli­cze­nie kwoty ali­men­tów na mało­let­nie dzieci. Czę­sto pro­ble­mem jest wska­za­nie kwoty wydat­ków zwią­za­nych z dziećmi bądź jak udo­wod­nić moż­li­wo­ści finan­sowe osoby zobo­wią­za­nej do pła­ce­nia ali­men­tów. Dla naszych Klien­tów przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjalne for­mu­la­rze, które poma­gają w wyli­cze­niu kwoty ali­men­tów, wska­zu­jąc jed­no­cze­śnie wyso­kość kosz­tów utrzy­ma­nia dzieci.

Pole­camy nasze publikacje:

  1. Co z mająt­kiem przy rozwodzie?
  2. Kiedy mał­żo­nek może doma­gać się ali­men­tów na wła­sne utrzymanie?
  3. Co robić gdy mał­żeń­stwo się rozpada?
  4. Kre­dyt na miesz­ka­nie po rozwodzie.

Wycho­dząc na prze­ciw Pań­stwa potrze­bom ofe­ru­jemy rów­nież sko­rzy­sta­nie ze wspar­cia pozaprawnego.

Roz­wód to wyda­rze­nie, które wywo­łuje dużo stresu i wiele emo­cji. Poja­wia się roz­cza­ro­wa­nie, zawód wobec czło­wieka, z któ­rym dzie­li­li­śmy dużą część życia,  cza­sem znie­chę­ce­nie do bli­skich rela­cji w ogóle. Zda­rza się, że roz­sta­nie powo­duje, że czu­jemy się odrzu­ceni i zaczy­namy wąt­pić w swoją war­tość i atrak­cyj­ność. Albo też mamy poczu­cie winy gdy to my dopro­wa­dzi­li­śmy do roz­wodu chcąc dbać o swoje potrzeby.

Jed­no­cze­śnie mamy pra­gnie­nie aby uło­żyć sobie życie na nowo, odna­leźć w nim radość i szczę­ście. Cza­sem poja­wia się ono dopiero po jakimś cza­sie, gdy ból wywo­łany roz­wo­dem tro­chę osłabnie.

Część roz­wo­dzą­cych się osób ma olbrzy­mią nadzieję na kolejny zwią­zek, tym razem udany i szczę­śliwy. W parze z tą nadzieją czę­sto poja­wia się lęk czy dadzą radę, czy tym razem się uda, czy odnajdą wła­ściwą osobę i czy potra­fią stwo­rzyć z nią zdrową, part­ner­ską rela­cję. Inni znowu chcą być sami, mieć czas dla sie­bie, robić rze­czy na które zawsze mieli ochotę, ale czuli jakieś ograniczenia.

To dużo sprzecz­nych emo­cji, z któ­rymi samemu może być trudno sobie pora­dzić. Dla­tego warto się­gnąć po pomoc i wspar­cie coacha w tym prze­ło­mo­wym momen­cie życia.

Opłata sądowa od pozwu o roz­wód wynosi 600zł. nato­miast koszt wyna­gro­dze­nia Kan­ce­la­rii w przy­padku kom­plek­so­wego pro­wa­dze­nia sprawy wynosi 4000zł + VAT w przy­padku postę­po­wa­nia bez orze­ka­nia o winie i 6000zł. + VAT w przy­padku postę­po­wa­nia z orze­ka­niem o winie.
 

Komentowanie do tego wpisu jest wyłączone.