slider2.png

Władza rodzicielska przy rozwodzie.

Utarło się, że po roz­wo­dzie dzieci zostają z matką. Tra­dy­cja i prak­tyka w Pol­sce powo­duje, że jest to naj­częst­szy spo­sób roz­strzy­gnię­cia sądów w tym przedmiocie.

Mówi się: „dzieci i ryby głosu nie mają”- a jed­nak nie!

Przed roz­strzy­gnię­ciem w przed­mio­cie wła­dzy rodzi­ciel­skiej– zwłasz­cza przed roz­strzy­gnię­ciem, któ­remu z rodzi­ców powie­rzyć jej wyko­ny­wa­nie, a któ­remu ogra­ni­czyć, sąd powi­nien usta­lić w jakich warun­kach dziecko będzie prze­by­wać. Sąd ma do tego odpo­wied­nie moż­li­wo­ści: wywiad kura­tora, opi­nia ośrodka– tzw. RODKa, opi­nia psychologa.

Jed­nak w mojej oce­nie naj­istot­niej­szy spo­sób, a chyba nieco zapo­mniany– sąd może wysłu­chać dziecko, jeśli na to pozwala jego roz­wój umy­słowy i sto­pień doj­rza­ło­ści. Sta­nowi o tym wprost art. 57 § 2 KPC oraz art. 12 Kon­wen­cji o pra­wach dziecka.

Co wię­cej– wysłu­cha­nie takie musi się odbyć poza salą sądową.

Dzi­siaj dzie­ciaki już od pierw­szych klas szkoły pod­sta­wo­wej mają swoje komórki, wydają setki zło­tych na play sta­tion i inne gadżety, gra­nica wystar­cza­ją­cej wie­dzy i roze­zna­nia obniża się z roku na rok.

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Błażej Sarzalski | Odszkodowania komunikacyjne Styczeń 16, 2013 o 10:48

No właśnie, a może czas napisać coś na temat tego jak wygląda sprawa władzy rodzicielskiej po rozwodzie w polskich sądach i w jaki sposób ojcowie mogą skuteczniej dochodzić tych praw? :)

Bo tłumaczenie sytuacji tradycją i praktyką jest chyba zdecydowanie niewystarczające w kontekście choćby przemian społecznych i technologicznych, o których Pani wspomniała – nie mówiąc już o tym, że na pewno nie zadowala ojców walczących o prawo do kontaktów z dziećmi.

Odpowiedz

kakadu Styczeń 25, 2013 o 13:53

Panie Błażeju, fakt że społeczeństwo się zmienia nie oznacza, że zmienia sie podejście sądów. Niestety nadal pokutuje przekonanie, że dziecko jest nierozerwalnie złączone z matką. Być może prawnicze dywagacje zmierzają w innym kierunku, ale rzeczywistość jest inna. ojciec jest od płacenia alimentów

Odpowiedz

Agnieszka Swaczyna Marzec 18, 2013 o 21:43

Oj, nie piszmy tak. Statystyka jest pewnie nieubłagana, ale to nie dowód na to, że ojciec jest tylko od płacenia aliementów. W mojej ocenie, coraz częściej się zdarza, że sąd patrzy ze zrozumieniem na walczących o dziecko ojców. To nie podejście sądów jest krzywdzące dla ojców, a polityka faktów dokonanych. Czasem opinia RODK wskazująca przyszłego „wiodącego” rodzica to wybór najłagodniejszej opcji dla dziecka. To bardzo trudne sprawy, ale nie mówmy, że ojcowie nie mają żadnych szans. Wiele takich spraw się nie zdarza, ale mam klika sukcesów na koncie i staram się nigdy nie odbierać nadziei (za to realnie oceniać sytuację). Ojcowie też mają prawo do walki o swoje prawa.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Szanowny Czytelniku, w ramach bloga nie udzielamy porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią: dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: